Generalforsamling i Kollerød Vandværk

Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 19.30

Generalforsamling afholdes på Flintholmvej 4, 3450 Allerød

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år
3. Det reviderede regnskab for 2021 samt takstblad for 2022 forelægges til godkendelse
4. Budget for 2022 fremlægges
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Valg at suppleanter
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt.

ad.1 Valg af dirigent.

ad.5 Valg af medlemmer til bestyrelsen – Følgende er på valg:

Torben Damm, modtager genvalg
Frank Sørensen, modtager genvalg,

ad.6 Valg af revisor: bestyrelsen foreslår genvalg af 2+ Revision Statsaut.

ad.7 Valg af suppleanter

ad.8 Ingen indkomne forslag

Følgende bilag er uploaded på hjemmesiden:

  • Takstblad for 2022
  • Bestyrelsens beretning for 2021
  • Resultatopgørelse for 2021
  • Budget for 2022
  • Seneste vandanalyserapport 2022

Med venlig hilsen
bestyrelsen